February 18, 2017

BESPLATAN program za izdavanje mesečnih karata i službenih legitimacija

O PROGRAMU….

E5 nudi besplatan program za izdavanje mesečnih karata i legitimacija korisnika mesečnih karata, kao i službenih legitimacija radnika firme. Program se daje besplatno, uz obavezu da se od firme E5 kupuju potrošni materijali i oprema: štampači, riboni za štampače, folije za legitimacije kao i blanko „Brajeve karte“ na koje se štampaju mesečne karte i legitimacije. Program je izuzetno pogodan za firme koje poseduju manji broj korisnika mesečnih karata (do 500).

I SLUŽBENE LEGITIMACIJE
Program omogućava vođenje evidencije zaposlenih radnika i izdavanje službenih legitimacija na određeni period.
Na službenoj legitimacije se nalaze sledeći podaci:

a) ime i prezime radnika
b) funkcija / radno mesto
c) datum važenja legitimacije
d) slika (lepi se nakon štampe karte)
e) logo firme
f) broj legitimacije

Službena legitimacije se nakon štampe mora plastificirati, a uz plastiku od nas dobijate i štipaljku za kačenje legitimacije.

II MESEČNE KARTE I LEGITIMACIJE KORISNIKA
Pored službenih legitimacija, program omogućava i izdavanje mesečnih karata i legitimacija korisnika. Za svakog korisnika prvo se kreira legitimacija sa podacima o putniku i relaciji na kojoj putuje. Korisnik se arhivira u bazi i za svaki naredni mesec se na osnovu njegovog jedinstvenog broja legitimacije izdaje odgovarajuća mesečna karta.
Pre izdavanja mesečnih karata i evidencije korisnika, neophodno je da administrator definiše relacije i odgovarajuće cene mesečnih karata po relacijama.
Program nije online, ali ga je moguće koristiti na više prodajnih lokacija, uz obavezu da administrator izvrši sinhronizaciju podataka sa više prodajnih mesta, kako bi korisnici koji su napravili legitimacije na jednom prodajnom mestu mogli kupiti mesečnu kartu na drugom. Ovo se može organizovati i da E5 odradi putem aplikacija za daljinsko upravljanje kao što je Teamviewer.

Elementi legitimacije:
a) Ime i prezime
b) Datum važenja mesečne karte
c) Relacija na kojoj važi mesečna karta
d) Broj legitimacije
e) QR Code sa podacima sa karte
f) Logo firme
g) Cena mesečne karte

Elementi mesečne karte:
a) Ime i prezime
b) Datum važenja legitimacije
c) Relacija na kojoj važi legitimacija
d) Broj legitimacije
e) Slika korisnika (lepi se nakon štampe)
f) Logo firme

III JEDNOKRATNE POTVRDE
Aplikacije se može koristiti po potrebi i za izdavanje jednokratnih potvrda za putovanje. Proizvoljno se unosi razlog zbog kog se izdaje potvrda, datum do kada važi, relacija na kojoj važi potvrda kao i ime i prezime korisnika potvrde.

IV IZVEŠTAJI
Trenutno su formirani izveštaji o dnevnoj i periodičnoj prodaji po biletarima. Izveštaj sadrži specifikaciju svih izdatih karata i legitimacija.
Formiranje ostalih izveštaja zavisi od zahteva korisnika.

V NEOPHODNA OPREMA I POTROŠNI MATERIJALI
Mesečne karte i legitimacije se štampaju na kartama dimenzije 110mm x 57mm sa posebno zaštitom Brajevim pismom. Karte su perforisane po vertikali na 80mm, tako da drugi deo karte ostaje prevozniku kao kontrolni kupon. Svaki mesec se isporučuju karte u drugoj boji.
Štampa se vrši na termo transfer štampačima, kod kojih otisak ostaje trajno zapisan na karti, za razliku od obične termo štampe na fiskalnim kasama. Potrošni materijal kod ovih štampača je ribon, a jedno pakovanje je dovoljno za štampu približno 6000 Brajevih karata.
Službene legitimacije se plastificiraju u folije dimenzije 98mm x 70mm, koji na sebi imaju otvor za štipaljku.
Legiitmacije se plastificiraju u folije dimenzije 85mm x 62mm, zatim se ubacuju u preklopnu foliju, tj u njen desni deo, dok levi deo služi za ubacivanje mesečnih karata/kupona, što tako kompletirano čini elegantan dokument za korisnike mesečnih karata.

UZORCI I IZGLED KARATA – Umesto E5 Ticket bi se štampao logo Vaše firme

a) korisnička legitimacija
Legitimacija
b) mesečna karta (kupon)
Mesečna karta
c) službena legitimacija za radnike firme
Službena legitimacija

Ukoliko ste zainteresovani za prezentaciju programa u Vašoj firmi, popunite upitnik i doći ćemo kod Vas sa pripremljenom test verzijom programa od 30 dana

POPUNITE ZAHTEV >>